Vartika Spa

Vartika Spa occupies the skillfully certified therapists engaging years of massaging experience and productive knowledge. This spa is distinguished from others since it takes the advantage from ancient knowledge and herbal secrets into practice that certainly relieve your muscle pain and stress.

- Fire and herbs therapy (Yam Khang)
- Thai traditional massage
- Foot massage
- Aromatherapy massage
- Thai herbal steaming

Vartika Health Spa วาฏิกาสปาเพื่อสุขภาพ สปาแห่งนี้มีแนวคิดจากความเรียบง่ายสบายๆ ผสมผสานกับทรีทเม้นต์ที่เน้นคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับลูกค้าที่สนใจอยากจะผ่อนคลาย สบายตัว พนักงานทุกคนผ่านการเรียนรู้และฝึกฝน จากกระทรวงสาธารณสุข และมีผู้ดำเนินการสปา คอยดูแลและตรวจเช็ค ทุกอย่างให้พร้อมรองรับทุกท่านเสมอๆ อีกทั้ง วาฏิกา สปาเพื่อสุขภาพ ยังเป็นสปาแห่งเดียวของ Vartika Spa ร้านนวดสปา บ่อนอก กุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ ของกรมสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัย สะอาด คุณภาพคับแก้วแต่ราคาย่อมเยาว์


Vartika Spa1
Vartika Spa2
Vartika Spa1
Vartika Spa2


Vartika Spa1
Vartika Spa2
Vartika Spa1
Vartika Spa2

copyright © 2014, power by thaiskynet.com, all right reserved.